Publicist: Afrikaans and English
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 25 June 2018

Job Details

Job Description

Publicist: Afrikaans and English

 

NB Publishers has a vacancy in Cape Town for an organised and energetic publicist to generate publicity for the Lux Verbi and Pharos titles and to support the following fiction imprints: Tafelberg, Human & Rousseau and Queillerie. The candidate will also be responsible for the coordination, administration and submission of the literary prizes.

 

Main purpose of the role

 

To create public awareness and generate maximum publicity for the titles assigned to the candidate, our authors and their works in Afrikaans and English across all forms of media.

 

Key responsibilities

 

Reporting to the publicity manager, the publicist’s main responsibilities would include:

 • Preparing and implementing publicity and marketing plans for the group’s Afrikaans and English adult titles, including the Christian titles
 • Liaising with the media to obtain maximum positive publicity for titles in all forms of traditional, digital and social media
 • Building and maintaining relationships with authors, media and booksellers
 • Arranging author tours and events
 • Working in conjunction with in-house editorial and sales departments
 • Writing and coordinating marketing information for use in, among others, media releases, newsletters, internet marketing, social media and internal communication
 • Working within a designated marketing budget
 • Supporting the publicity manager with general administration
 • The submission and administration of the literary prizes across all imprints and genres

 

 

Required skills & competencies

 

 • Excellent written and verbal skills in Afrikaans and English
 • Excellent communication and networking skills
 • Thorough understanding of the media
 • Strong interpersonal skills
 • Planning and organising skills
 • Ability to work under pressure and meet strict deadlines
 • Creativity and innovation
 • Ability to be persuasive and to negotiate effectively
 • Problem-solving skills
 • Drive and motivation to succeed
 • Flexibility and the ability to react quickly and proactively to change
 • Ability to focus and prioritise
 • Attention to detail while seeing the bigger picture
 • Ability to create an impact in the media while being attentive to costs
 • Proficiency in relevant software packages and applications
 • Logical thinker, good with administration
 • Possession of a valid driver’s license

 

 

Required qualifications

 

 

Required

Preferred

Qualification

Relevant tertiary qualification.

 

BA degree in language or journalism.

Marketing qualification.

 

Experience

Marketing or book trade experience.

 

Exposure to a media environment.

Exposure to book trade.

Experience in book publicity or PR.

 

Prior knowledge

Good general knowledge.

Interest in books, reading and publishing in general.

 

Knowledge of current affairs and South African non-fiction trends.

Knowledge of the book trade.

 

 

 

The company offers the successful candidate a competitive salary and membership of the pension fund and medical aid.

 

 

Closing date for applications: 11 July 2018

 

Please note that if you have not heard from us within one month you should regard your application as unsuccessful
Reklamekoördineerder: Afrikaans en Engels

 

NB-Uitgewers het ’n vakante pos in Kaapstad vir ’n georganiseerde en energieke reklamekoördineerder om publisiteit te genereer vir die Lux Verbi- en Pharos-titels en om die volgende fiksie-drukname te ondersteun: Tafelberg, Human & Rousseau en Queillerie. Die persoon sal ook verantwoordelik wees vir die koördinering, administrering en voorlegging van die literêre pryse.

 

Hoofdoel van die rol

 

Om die publiek bewus te maak van en om maksimum publisiteit te genereer vir ons skrywers en hulle boeke in Afrikaans en Engels oor alle mediavorme.

 

Hoof-verantwoordelikhede

 

Die suksesvolle kandidaat sal aan die reklamebestuurder rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees:

 • Die voorbereiding en implementering van bemarkings- en reklameplanne vir die groep se Afrikaanse en Engelse titels, Christelike titels inkluis.
 • Skakeling met die media om die maksimum positiewe publisiteit vir ons titels te kry in alle vorme van digitale, sosiale en tradisionele media.
 • Die bou en handhawing van goeie werksverhoudinge met skrywers, boekhandelaars en die media.
 • Die reël van boekbekendstellings en skrywerstoere.
 • Om saam te werk met ons redaksionele- en verkoopsafdeling.
 • Die skryf en koördineer van reklamemateriaal vir gebruik in onder andere mediaverklarings, nuusbriewe, internetbemarking, sosiale media en interne kommunikasie.
 • Om te werk binne die perke van 'n bemarkingsbegroting.
 • Ondersteuning van die reklamebestuurder in algemene kantooradministrasie.
 • Die koördinering, voorlegging en administrasie van literêre pryse oor al die genres en drukname.

 

Vereiste vaardighede en bevoegdhede

 

 • Uitstekende verbale en geskrewe vaardighede in beide Afrikaans en Engels.
 • Uitstekende kommunikasie- en netwerkvormingsvaardighede.
 • 'n Grondige begrip van die media.
 • Sterk interpersoonlike vaardighede.
 • Beskik oor uitstekende organisatoriese en beplanningsvaardighede.
 • Die vermoë om onder druk te kan werk en te hou by spertye.
 • Beskik oor kreatiwiteit en wees innoverend.
 • Die vermoë om te kan onderhandel en om oortuigend te wees.
 • Gedrewe en gemotiveerd om sukses te behaal.
 • Aanpasbaar en oor die vermoë beskik om vinnig en proaktief te reageer op verandering.
 • Die vermoë om te fokus en te prioritiseer.
 • Om aandag te skenk aan detail terwyl die groter geheel in gedagte gehou word.
 • Die vermoë om 'n impak te skep in die media en terselfdertyd bewus te wees van kostes.
 • Bevoegdheid in relevante sagtewarepakkette en toepassings.
 • Logiese denker wat goed is met administrasie.
 • 'n Geldige bestuurslisensie.

 

Kwalifikasies wat vereis word

 

 

Vereiste

Voorkeur

Kwalifikasie

Relevante tersiêre kwalifikasie.

 

BA-graad in tale of joernalistiek.

Bemarkingskwalifikasie.

 

Ervaring

Ervaring in bemarking of die boekhandel.

 

Blootstelling aan die media-omgewing.

Blootstelling aan die boekhandel.

Ervaring in reklame van boeke of die skakelwese.

 

Voorafkennis

Goeie algemene kennis. Belangstelling in lees, boeke en die uitgewersbedryf in die algemeen.

Kennis van kontemporêre volwasse Afrikaans en Engelse literatuur.

Kennis van die boekhandel.

 

 

Die maatskappy bied aan die suksesvolle kandidaat ’n mededingende salaris en lidmaatskap van die maatskappy se aftree- en mediese fonds.

 

Sluitingsdatum: 11 Julie 2018

 

Neem asseblief kennis dat indien jy nie binne een maand  van ons gehoor het nie, jou aansoek onsuksesvol was. NB-Uitgewers is onder geen verpligting om hierdie pos te vul nie.